Map-icon 

 KAKO DO NAS?

 

korisnicka-pitanja

prijava-kvarova

STANJEVODOMJERA

 

 

list2

usluga123

Dana 3. ožujka 2016. godine u Kulturno informativnom centru u Gospiću održana je prezentacija dosad izvršenih aktivnosti na izradi Studije izvedivosti za SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA - AGLOMERACIJA GOSPIĆ-LIČKI OSIK-PERUŠIĆ.

Prezentaciju je ispred izrađivača studije tvrtke WYG savjetovanje d.o.o. iz Zagreba održao konzalting inženjer Josip Jozić.

Nositelj projekta je USLUGA d.o.o. kao isporučitelj vodnih usluga, partneri u projektu su Grad Gospić i Općina Perušić.

 

Prezentaciji, koja je bila medijski popraćena, bili su nazočni:

 • župan Ličko - senjske županije Milan Kolić
 • v.d. direktor Hrvatskih voda, VGO Rijeka Vanja Rački sa suradnicima
 • voditeljica Službe za podršku u pripremi i provedbi EU projekata u Hrvatskim vodama, VGO Rijeka Aida Bilić - Mudrovčić
 • gradonačelnik Grada Gospića gosp. Petar Krmpotić sa suradnicima
 • zamjenik načelnika Općine Perušić Dragan Hećimović sa suradnicima
 • predsjednik Nadzornog odbora USLUGE d.o.o. Luka Matijević
 • direktor USLUGE d.o.o. Milan Devčić sa suradnicima
 • uži projektni tim: Tomislav Koričan iz Hrvatskih voda, VGO Rijeka kao voditelj i Pavao Pavelić iz Grada Gospića kao član.
 • Prezentaciju je u ime USLUGE d.o.o. kao zamjenik direktora i kao član užeg projektnog tima otvorio Mile Uremović.

Pozdravio je nazočne i zaželio im dobrodošlicu te uvodno o osnovnim detaljima studije rekao:

''Studija je dio projekta kojim će se zadovoljiti Direktiva o kakvoći vode za piće i Direktiva o pročišćavanju gradskih otpadnih voda što se treba realizirati kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija za financijsko razdoblje Europske unije 2014-2020 čime će se postići dva specifična cilja:

 • Razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja vode i Poboljšanje javnog vodoopskrbnog sustava sa svrhom osiguranja kvalitete i sigurnosti opskrbe pitkom vodom.

 Navedene direktive su dio europskog zakonodavstva i implementirane su u naše nacionalno zakonodavstvo.

U suradnji s Hrvatskim vodama izrađen je projektni zadatak za izradu studije izvedivosti, izradu projektne dokumentacije i izradu aplikacije za prijavu projekta za sufinanciranje iz EU fondova. Nakon toga izvršen je postupak javne nabave za izradu studije izvedivosti temeljem kojeg je zaključen ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem tvrtkom WYG savjetovanje d.o.o. Realizacija ugovora će ukupno trajati godinu dana, a završetak je krajem travnja ove godine. Vrijednost ugovora je 1.445.000,00 kn bez PDV-a od čega je učešće Hrvatskih voda 90%, a USLUGE d.o.o. 10%. Stoga koristim ovu priliku da se posebno zahvalimo Hrvatskim vodama kako na financijskoj, tako i na stručnoj pomoći u realizaciji ovog projekta.

Obuhvat projekta uključuje Grad Gospić i Općinu Perušić, prezentacija je sastavni dio procedure izrade studije, a cilj je detaljnije upoznati predstavnike JLS i javnost s tehničkim i financijskim pokazateljima projekta, kao i budućim koracima u realizaciji projekta. Posebno skrećem pozornost na financijsko sudjelovanje JLS u realizaciji projekta i povećanje cijene vodnih usluga nakon njegove realizacije.''

Nakon toga pozvao je konzalting inženjera Josipa Jozića da započne s prezentacijom.

Prezentacija je sadržana u sljedećim poglavljima:

1. UVOD / ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE

2. ANALIZA POTREBA

3. DEFINIRANJE AGLOMERACIJE

4. TEHNIČKE VARIJANTE

5. PLAN PROVEDBE I NABAVE

6. SUFINANCIRANJE EU FONDOVA

7. POVEĆANJE CIJENE VODNE USLUGE

Planom provedbe vodnokomunalnih direktiva na području obuhvata definirane su preliminarne aglomeracije Gospić, Lički Osik i Perušić za koje je rok za ispunjenje zahtjeva direktive 91/271/EEZ do 31.12.2023., pa je jedan od ključnih elemenata studije analiza isplativosti spajanja navedenih aglomeracija u jednu.

slika1

U tu svrhu izvršena je opcijska analiza koja je dala pet varijantnih rješenja:
1) Varijanta 1 - (PDF DOKUMENT)
            a. Sva naselja na području aglomeracije spajaju se na UPOV Gospić
2) Varijanta 2.1 - (PDF DOKUMENT)
a. Naselja Smiljan, Kaniža Gospićka i Gospić spajaju se na UPOV Gospić
b. Naselja Budak, Lički Osik, Prvan Selo, Perušić i Kvarte spajaju se na UPOV Perušić
3) Varijanta 2.2. - (PDF DOKUMENT)
a. Naselja Smiljan, Kaniža Gospićka i Gospić spajaju se na UPOV Gospić
b. Naselja Budak, Lički Osik, Prvan Selo, Perušić i Kvarte spajaju se na UPOV Lički Osik
4) Varijanta 3 - (PDF DOKUMENT)
a. Naselja Smiljan, Kaniža Gospićka, Gospić, Budak i Lički Osik spajaju se na UPOV Gospić
b. Naselja Prvan Selo, Perušić i Kvarte spajaju se na UPOV Perušić
5) Varijanta 4 - (PDF DOKUMENT)
a. Naselja Kaniža Gospićka, Smiljan i Gospić se spajaju na UPOV Gospić
b. Naselja Budak i Lički Osik se spajaju na UPOV Lički Osik
c. Naselja Prvan Selo, Perušić i Kvarte spajaju se na UPOV Perušić

U svakoj od ovih varijanti predviđa se također spajanje većih potrošača koji se nalaze u naseljima Konjsko Brdo i Široka Kula.

Kao najbolja varijanta predložena je Varijanta 1 

Osnovni tehnički i financijski pokazatelji za tu varijantu su:

Otpadne vode čitave aglomeracije transportiraju se na postojeći uređaj otpadnih voda u Gospiću. Predviđeno je proširenje kanalizacijske mreže za 48 km te izgradnja 10 crpnih stanica s pripadajućim tlačnim cjevovodima duljine 6,5 km. Zbog proširenja sustava, a time i povećanja broja korisnika, potrebno je povećati kapacitet uređaja na 15.300 ES.

Ukupni investicijski troškovi, koji uključuju i rekonstrukciju i/ili izgradnju 12 km vodovoda i jedne crpne stanice, izgledali bi ovako:

 

slika2

 

a financiranje ovako:

 

sliak3

Sve skupa će izazvati i povećanje cijene vodnih usluga jer je projektno razdoblje trideset godine te se moraju osigurati sredstva za sve troškove i održavanje tijekom tog razdoblja. Kako je vidljivo iz sljedećih tabela cijena vodnih usluga za potrošače kojima se pružaju usluge vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja porast će s 13,92 kn/m3 na 21,29 kn/m3.

slika4

 

slika5

Ovakvo povećanje predstavlja manje od 3% NRD-a (neto raspoloživog dohotka kućanstva), što znači da stanovnici Grada Gospića i Općine Perušić sebi mogu priuštiti takav trošak jer je to prema zakonodavnom okviru granica do koje se može podizati cijena vodnih usluga.

slika6

Nakon završetka prezentacije povela se rasprava u kojoj su sudjelovali, uz konzalting inženjera i članovi projektnog tima te v.d. direktor Hrvatskih voda, VGO Rijeka Vanja Rački,  voditeljica Službe za podršku u pripremi i provedbi EU projekata u Hrvatskim vodama, VGO Rijeka Aida Bilić – Mudrovčić, gradonačelnik Grada Gospića Petar Krmpotić, zamjenik načelnika Općine Perušić Dragan Hećimović te Stipe Mudrovčić iz Zavoda za prostorno uređenje Ličko – senjske županije.

Zaključci su sljedeći:

 • do 10. ožujka 2016. mogu se dostaviti pismena očitovanja (zahtjevi, prijedlozi,…) u USLUGA d.o.o.
 • u tjednu od 14. do 18. ožujka 2016. U VGO Rijeka će se održati sastanak užeg projektnog tima s čelnicima JLS Gospić i Perušić u Službi za podršku u pripremi i provedbi EU projekata u Hrvatskim vodama
 • da se razmotri prolongiranje prezentacije studije izvedivosti pred JASPERS* stručnjacima za mjesec travanj 2016., a završetak studije do kraja svibnja 2016.

Jasno je naglašeno da prezentirani dio studije može doživjeti izmjene i/ili dopune i da studija mora biti prihvaćena od strane JASPERS stručnjaka te od Gradskog, odnosno Općinskog vijeća JLS Gospić i Perušić.

*) JASPERS - zajednička pomoć za potporu projektima u europskim regijama (“Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions”), je instrument tehničke pomoći Europske komisije kreiran u suradnji s Europskom investicijskom bankom (EIB-om) i Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD-om) za podršku infrastrukturnim projektima.

Prezentacija je medijski popraćena, pa ovdje možete pogledati kako su informacije o prezentiranoj studiji izvedivosti prenijeli drugi mediji.

Ličke novine

http://www.licke-novine.hr/LSZ%202016/LSZ.html#n13

Lika Online 

http://www.lika-online.com/odrzana-prezentacija-studije-izvodljivosti-dogradnje-sustava-odvodnje-grada-gospica-i-opcine-perusic

Gs press

http://www.gspress.net/aglomeracija-gospic-licki-osik-perusic 

Regionalni dnevnik HTV-a za korisnike multimedijske usluge HRTi (oko 19. minute od početka) ili video snimka priloga s mobilnog uređaja

GRAD GOSPIĆ | LSŽ | HRVATSKE VODE | OPĆINA PERUŠIĆ

USLUGA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju

Bužimska 10, 53000 Gospić, Ličko Senjska Županija, Hrvatska

OIB: 90077579259 | IBAN: HR6523400091100126790

Copyright © 2014-2015. Sva prava pridržana.